Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

SKANDALE: Staten stjæler omkring 25 millioner kroner fra danske pensionister i udlandet

Skrevet af Redaktionen, man, 08/01/2024 - 07:00

Koncerndirektør Kristine Stenhuus, Udbetaling Danmark og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

Pensionist-SKANDALEN

Den ansvarlige beskæftigelsesminister har ikke hørt om beløbet. Læs med, måske er også du blevet snydt!

En pensionist, der er dansk statsborger og skattepligtig i Danmark rettede i november sidste år henvendelse til redaktionen. Vedkommende - herefter kaldet Pensionisten - havde fået stjålet tre måneders folkepension på grund af en manglende leveattest.

Pensionisten ønsker at være anonym, men redaktionen kender vedkommendes identitet. Pensionisten er resident i Spanien, modtager 25/40 af den normale folkepension på grund af udflytningen fra Danmark som cirka 40-årig, er enlig og får derfor også tillæg. I 2023 var Pensionistens månedlige udbetaling efter skat på cirka 7.080 kroner.

Skandalen

I slutningen af oktober opdager Pensionisten, at folkepensionen ikke er indgået på kontoen hverken i slutningen af september eller oktober. Pensionisten ringer straks til Udbetaling Danmark, International Pension - herefter blot kaldet Udbetaling Danmark - for at få løst problemet.

Forklaringen fra Udbetaling Danmark er, at Pensionisten ikke har returneret den fremsendte leveattest rettidigt.

- Jeg havde ikke modtaget den eller tænkt over, at jeg skulle have gjort det, forklarer Pensionisten til Spanien i Dag og fortsætter:

- Det ville jo også være det dummeste i verden ikke at returnere leveattesten, da det jo stopper pensionsudbetalingerne.

Ved Pensionistens første opringning til Udbetaling Danmark bliver det aftalt, at der bliver fremsendt en ny leveattest på email, og Pensionisten forstår, at de manglende pensionsudbetalinger fra september og oktober vil blive udbetalt cirka en uge efter, at Udbetaling Danmark har modtaget leveattesten på den oplyste email.

Udbetaling Danmark modtager leveattesten den 2. november 2023 - dagen efter at Pensionisten havde modtaget den. At den pågældende medarbejder havde talt med den levende pensionist var ikke gyldigt som levebevis.

Da Pensionisten efter cirka 10 dage stadig ikke havde set de to pensionsudbetalinger på kontoen, ringer pensionisten igen til Udbetaling Danmark og taler med en ny medarbejder.

- Nej, reglen er, at du ikke får de to pensionsudbetalinger, fordi leveattesten ikke er returneret rettidigt, og du får heller ikke den for november, da pensionsudbetalingen før genoptages i måneden EFTER, at vi har modtaget leveattesten. Det betyder, at din første pensionsudbetaling bliver den i slutningen af december 2023.

- Ønsker du at klage?

- Ja, for jeg mangler pengene!

- Der er en behandlingstid på op til fire uger.

Et uheld med en leveattest betyder altså, at Udbetaling Danmark på statens vegne konfiskerer - eller lige så let sagt stjæler - en fjerdedel af Pensionistens årlige folkepension.

Derfor er det et uheld

Udbetaling Danmark PÅSTÅR, at leveattesten er sendt men har ikke noget bevis for, at den er modtaget af Postnord ved eksempelvis at sende den rekommanderet. De henviser til deres automatiske udsendelser og IT-system.

Pensionisten PÅSTÅR, at leveattesten ikke er modtaget og henviser til, at der kan være tale om et vikarierende postbud, eller at den kunne være lagt i en forkert postkasse, da Pensionisten bor i en ejendom med flere lejligheder og derfor flere postkasser i indgangen til bygningen.

Resultatet af klagesagen

Inden vi går videre til redaktionens henvendelse til beskæftigelsesministeriet, så får du her resultatet af klagesagen, som Pensionisten endnu ikke har modtaget skriftligt, men kun fået oplæst af en medarbejder i Udbetaling Danmark:

- Klagenævnet giver klageren medhold i pensionen for september og udbetaler denne, da der var sket en fejl i udsendelserne af leveattesterne i maj, der først blev udsendt i juni.

Men den fejl har altså ingen betydning for pensionerne i oktober og november…

- Ønsker du at klage til Ankestyrelsen?

- Ja!

Efter oplæsningen anmoder Pensionisten om, at den pågældende medarbejder fremsender afgørelsen ved anbefalet skrivelse. Men medarbejderen siger, at Udbetaling Danmark ikke kan fremsende en anbefalet skrivelse, men at hun vil sende den som almindelig post igen.

Måske er det først nu, at alvorlige IT-fejl hos Udbetaling Danmark opdages, som det tidligere er blevet afsløret hos SKAT…?

Beskæftigelsesministeriet

På redaktionen finder vi det helt urimeligt, at Udbetaling Danmark kan konfiskere så store pensionsudbetalinger på grund af uheld. Derfor retter vi henvendelse til beskæftigelsesministeriet, der har ansvaret for pensionerne.

Redaktionen spørger:

Vi er på redaktionen bekendt med, at en levende dansk statsborger, bosiddende i udlandet får konfiskeret en fjerdedel af vedkommendes årlige folkepension på grund af et uheld med fremsendelsen af en leveattest eller modtagelsen af samme.

Vedkommende har telefonisk klaget til Udbetaling Danmark, og sagen er nu under behandling.

Inden vi skriver om sagen, skal jeg anmode om svar på følgende:

Hvem tilfalder provenuet af konfiskeringen? Er det Udbetaling Danmarks/ATPs kasse eller er det statskassen?

Hvor stort et årligt beløb tjener den pågældende kasse årligt på konfiskeringer?

Hvilke muligheder har borgeren for social bistand i den opståede situation?

Ministeriets presseafdeling svarer:

”Udbetaling Danmark anmoder en gang om året pensionister, som bor i udlandet, og som modtager social pension fra Danmark, om at bekræfte, at de er i live.

Det sker ved, at Udbetaling Danmark fremsender en såkaldt leveattest, som skal udfyldes og returneres senest 3 måneder efter modtagelsen.

Modtager Udbetaling Danmark ikke leveattesten i relevant udfyldt stand og inden for fristen, stoppes udbetalingen af pension.

Udbetalingen startes op igen den første i den efterfølgende måned fra modtagelse af relevant udfyldt leveattest.

Der udbetales ikke pension med tilbagevirkende kraft for de måneder fra pensionen er stoppet og til, at pensionisten fremsender de efterspurgte oplysninger.

Reglerne om kontrol fremgår af § 57 i bekendtgørelse nr. 379 af 11. april 2023 om social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension).

(Indsat af redaktionen)

Pensionen stoppes i ca. 2.000 sager på grundlag af manglende leveattest, når der sendes til alle pensionister med bopæl i udlandet.

Hvis en pension stoppes forbliver midlerne hos staten.

I en stor del af sagerne (anslået over 90 pct.), genoptages udbetalingen senere, fordi borgeren fremsender attesten.

I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at pensionen kan udgøre mindre beløb i tilfælde af, at der er tale om, at pensionisten ikke har ret til at få udbetalt den fulde pension, men alene har ret til en mindre del (brøkpension) på grund af reglerne om optjening.

Stoppes pensionen for en borger med fast bopæl i udlandet vil retten til en anden ydelse afhænge dels af, hvor borgeren er socialt sikret, og om borgeren i øvrigt har ret til en ydelse.

Der kan ikke betales kontanthjælp til personer med fast bopæl i udlandet”.

Redaktionen svarer:

Tak for svar, men jeg mangler dog fortsat svar på dette spørgsmål:
 
Hvor stort et årligt beløb tjener den pågældende kasse (staten) årligt på konfiskeringer?
 
- altså for de anslået godt 90 procent, hvor borgeren fremsender leveattesten senere.

Ministeriets presseafdeling svarer:

“Ministeriet har meldt tilbage, at dette beløb ikke opgøres.”

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ved altså ikke, hvor mange millioner, hun årligt konfiskerer...

Rimeligt eller helt urimeligt?

Hvis vi tager Pensionistens forhold som udgangspunkt og antager, at vedkommende ville have opdaget den manglende pensionsindbetaling måneden før, ville der - når vi ser bort fra fejlen i udsendelsen hos udbetaling Danmark - være blevet konfiskeret to måneders pension svarende til 14.160 kroner.

Ministeriet oplyser, at der årligt stoppes cirka 2.000 pensionsudbetalinger og at godt 90 procent derefter genoptages. Hvis vi antager, “at godt 90 procent” er 92 procent, konfiskerer staten årligt 14.160 X 1.840 = 26.054.400 kroner.

Beløbet vil let kunne være højere.

Det finder vi på redaktionen er helt urimeligt

Det virker som om, at man sammenligner de danske pensionister i udlandet med de værste skattesnydere af slagsen og frit har fortolket indholdet i § 57.

I Udbetaling Danmark er tanken om at sende en rykker til de pensionister, fra hvilke de ikke har modtaget leveattesten efter en vis tid, helt fjernt fra ledelseskulturens sociale aspekter.

- Ja, men det vil koste cirka 72.000 kroner i ekstra porto, kan modargumentet være. Og ja, det vil være en kærkommen udgift for pensionister, som de gerne selv vil betale og derved måske undgå konfiskationer.

Det burde heller ikke være vanskeligt at indføre et rimeligt gebyr for genoptagelse af pensionsudbetalingerne med det samme.

Vi bør jo tænke på, at pensionister er ældre mennesker og kan have sværere ved at gøre ting - uanset om kommunikationen foregår på gammel vis eller digitalt.

Vi opfordrer Udbetaling Danmark, beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, regeringen og hele Folketinget til at få ændret de urimelige regler således:

- at alle pensioner udbetales, når det konstateres, at en pensionist er i live.

Og:

- at alle konfiskerede pensioner inden for de seneste fem år udbetales til de berørte.

Redaktionen har fremsendt denne artikel til:

Koncerndirektør Kristine Stenhuus, Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen
Regeringen

- med anmodninger om stillingtagen.

Vi har også sendt artiklen til statsrevisorerne med anmodning om, at oplyse de beløb, som der er blevet konfiskeret gennem de seneste fem år.

Spanien i Dag følger op på sagen.

Kommentarer

Bureaukrati og en lov lavet uden at tænke på konsekvenserne for de personer, der af en eller anden grund ikke modtager brevet med leveattesten. Nu ved jeg ikke om man en gang for alle kan bede UdbetalingDanmark om at sende brevet i en e-mail hver gang. Men har man engang fået udbetalt sin pension i udlandet og det efterfølgende på et eller andet tidspunkt dokumenteres at man er i live, så burde man have ret til pensionen i hele perioden indtil man dør. Her er tale om folk som sikkert for de fleste er op i årene (folkepensionister). Folk kan være blevet syge og indlagt på hospital. Jeg har i mit nabolag i Dk kendskab til flere som ikke kan følge med p.g.a alder. Det er så ment at lovgive uden omtanke for de menneskelige konsekvenser. Det vil være lige så nemt at ændre loven så pensionen kan efterbetales ved for sent indsendelse af leveattest. Hvis viljen er der!!

Hej Bente,
Jeg kan ikke lade være med at supplere din kommentar. På Spanien i Dag ved vi godt, hvordan man skal behandle ældre. Når én af vores Amigos - måske 87 år - ringer på TelefonAssistancen og beklager, at vedkommende igen har glemt sin adgangskode, så både forstår vi det og er parat til at hjælpe. Vi benytter endda lejligheden til at få en snak om, hvordan det går. Også, hvis der er gået kage i et MitID.
Når vedkommende har ringet op til TelefonAssistancen er modtagelsen: “Hej Gerda, du taler med - eksempelvis - Torben. Hvad kan jeg hjælpe dig med?” Ikke noget med båndet velkomst, tryk 1 for dit og 2 for dat, du er nummer 7 i køen, pausemusik, vi optager samtalen, og du kan også orientere dig på www.ditdat…
Udbetaling Danmark - og mange andre virksomheder - tror, at de sagtens kan klare betjeningen af ældre med smarte algoritmer, kunstig intelligens og andre smarte IT-påfund. Og hvis pensionisten ikke kan forstå det, er det deres egen skyld.
Der mangler helt respekten for de ældre og deres skavanker. Der mangler viljen til omsorg og næstekærlighed. Der mangler forståelse og empati.
Bedste hilsner Torben W.
 

Hvor er det flot af dig Torben, at hjælpe dine medmennesker på denne måde.
Hvor er det dårligt af Danmark, at snyde sine medmennesker på denne måde.
Jeg bor i Dk, og er ikke omfattet af problemet, men meget synd for dem der er det.
Tak fordi du har taget sagen op.
Får alle pensionister, som modtager folkepension fra Danmark, en leveattest?

Min mand og jeg er residenter i Spanien og betaler skat hernede på 33. år. Vi modtager leveattesten i E-boks.

I 2023 fik min mand ikke en leveattest, som skulle bekræftes, men jeg gjorde. Jeg gik derfor ud fra, at der nok kun var tale om stikprøver.

Risikerer min mand nu at miste sin pension?

Og skal man advisere Udbetaling DK når man ikke modtager en leveattest?
Såfremt noget eller alt offentligtgøres, så benyt venligst kun mit fornavn.

Ja det er bare så typisk for SKAT i DK.
1. Vi har ikke modtaget fysiske leveattester i 2020, 2021 og 2022. Jeg ringede til UDBETALING DK og fik at vide at der var sket en fejl pga Corona, men at vi skulle registrere os elektronisk. Inden telefonopkaldet, havde jeg besøgt deres hjemmeside, hvor der blot stod at man skulle afvente modtagelsen af leveattesten, som var forsinket. Hvis jeg ikke havde kontaktet dem telefonisk, ville vi formentlig have været i samme situation.
2. Efter at være blevet pensionister i 2010, flyttede vi herned. Og som formentlig mange andre, havde vi nogle problemer med SKAT. Og vi fik bl.a. at vide, at der jo ikke var nogen der frivilligt flyttede til Spanien, med mindre de ville snyde i skat.
3. Er der noget nyt om dobbeltbeskatningsaftalen? Så vidt jeg har forstået, er den blevet genindført med Frankrig.

Mvh Palle
Nu har jeg lige chekket, vi får den i e-boks, det med snailmail er for usikkert. For en sikkerheds skyld har jeg også sat datoen i min kalender, for en ekstra sikkerhed, mig skal de ikke tørre bagi. Tak for artiklen.
Mvh Kim
Hvor er hjemmelen til ikke at efterbetale de stoppede pensioner? Fremgår det nogetsteds?

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.